תנאי שימוש באתר

כללי
אתר זה שכתובתו dr-wolf.co.il הינו אתר בבעלות ד"ר יורם וולף אשר נועד להעניק את השירותים המפורטים ב"תנאי השימוש" בלבד (להלן: "האתר").
 
"תנאי שימוש" מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסחים "תנאי שימוש" אלו בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
 
הביקור באתר חופשי לגולשי האינטרנט ואינו דורש תשלום כלשהו מצד הלקוח.
 
התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד
 
כל אדם המבקר באתר ו/או המבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם הביקור ו/או ביצוע הפעולה כי הוא אינו קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו וכי קרא את "תנאי שימוש" והוא מסכים להוראותיו ולכך שהביקור ו/או ביצוע הפעולה באתר כפוף לתנאים המפורטים ב"תנאי שימוש" וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד ד"ר יורם וולף ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או ספקיו ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לאתר ו/או לד"ר יורם וולף.
 
 
אין באתר ו/או באמור בו כדי לחייב את הלקוח, לרבות לקוח שהשאיר את הפרטים באתר, ליצור קשר עם ו/או לרכוש שירות רפואי כלשהו מד"ר יורם וולף, אלא אם כן חתם הלקוח במסגרת פגישת ההכרות הראשונית עם ד"ר וולף ו/או לאחריה על מסמכי ההתקשרות הנהוגים אצל ד"ר יורם וולף.
 
שירותי הבריאות הניתנים על ידי ד"ר יורם וולף מוענקים בתחומי מדינת ישראל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידו לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 
 
אין באתר ו/או באמור בו כדי לחייב את ד"ר יורם וולף ליצור קשר עם ו/או למתן שירות רפואי כלשהו למי מהלקוחות שפנו אליו באמצעות ו/או כתוצאה מביקור באתר, לרבות לקוחות שהשאירו את הפרטים באתר. יצירת קשר עם הלקוח ו/או מתן שירות רפואי ללקוח מותנה בהחלטת ד"ר יורם וולף לפי שיקול דעתו הבלעדי. ללקוח או למי מטעמו לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כלפי ד"ר יורם וולף ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או לצד ג' כלשהו בגין החלטתו של ד"ר יורם וולף כאמור.
 
קבלת שירות רפואי על ידי ד"ר יורם וולף מותנה בחתימת מקבל השירות מראש על כל המסמכים הנדרשים על ידי ד"ר יורם וולף לאחר שמולאו בכל הפרטים הנדרשים.
 
ד"ר יורם וולף שומר לעצמו את הזכות לשנות את "תנאי שימוש" מפעם לפעם עפ"י שקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי ד"ר יורם וולף בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח "תנאי שימוש"  המעודכן באתר לראשונה.
 
ד"ר יורם וולף, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 
שירותי האתר
 
הצגת פרטים אודות ד"ר יורם וולף והתמחויותיו כמומחה לכרוגיה פלסטית ואסתטית.
פירוט מידע אינפורמטיבי על פי דעתו של ד"ר יורם וולף באשר לשירותים רפואיים בתחום הכרוגיה הפלסטית והאסתטית בכלל ושירותים רפואיים כאלה הניתנים על ידי ד"ר יורם וולף בפרט. יש לזכור כי קיימות דעות אחרות בקרב קהילת הרופאים.
מתן פרטי התקשרות עם ד"ר יורם וולף לצורך העברת בקשה לקביעת פגישת הכרות וייעוץ ראשוניים.
אזהרה – שירותים שאינם ניתנים באתר 
יחסי מטפל – מטופל (רופא – חולה): בין לקוח המבקר באתר לבין ד"ר יורם וולף אין יחסי מטפל – מטופל ובשום מקרה לא ניתן לפרש את הקשר בין הלקוח המבקר באתר לבין ד"ר יורם וולף כיחסי מטפל – מטופל, לרבות לקוח המשאיר את פרטיו באתר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של ד"ר יורם וולף בלבד לראות ביחסים הנ"ל כיחסיים בין מטפל למטופל לכל דבר ועניין, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
ייעוץ רפואי ואחר: אין באתר או באמור בו משום יעוץ ללקוחות, לרבות אך לא רק יעוץ רפואי כלשהו, בין במשרין ובין בעקיפין, ובשום מקרה לא ניתן לפרש את האמור באתר כייעוץ או כיעוץ רפואי כאמור ו/או או לראות באמור כעיצה רפואית ו/או כחוות דעת רפואית. הייעוץ יינתן (אם וככל שיינתן) רק במסגרת ו/או לאחר פגישת היכרות ראשונית עם ד"ר יורם וולף.
השירותים הרפואיים, המחירים ותנאי התשלום בגינם 
שירותיים רפואיים הניתנים על ידי ד"ר יורם וולף במסגרת עבודתו כמומחה לכרוגיה פלסטית ואסתטית כפופים לנוהלי העבודה הנקבעים על ידי ד"ר יורם וולף לפי שיקול דעתו הבלעדי. הנהלים הנ"ל אינם מפורטים באתר.
מחירי השירותים הרפואיים הניתנים על ידי ד"ר יורם וולף ותנאי התשלום בגינם, אינם מפורטים באתר. המחירים ותנאי התשלום יינתנו ללקוח (אם וככל שיינתנו) רק לאחר פגישת היכרות ראשונית.
לד"ר יורם וולף שמורה הזכות לקבוע ו/או לשנות את תעריפי השירותים הרפואיים הניתנים על ידו ותנאי התשלום בגינם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא כל הודעה מראש.
 
אחריות
 
ד"ר יורם וולף אינו אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מביקור ו/או מביצוע פעולה באתר ו/או מאי היכולת לבקר ו/או לבצע פעולה באתר ו/או כתוצאה מאי קבלת שירות רפואי כלשהו מד"ר יורם וולף מכל סיבה שהיא, לרבות, בכל הקשור לביקור ו/או ביצוע פעולה באתר על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו ו/או צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק ו/או בכל הקשור לתקשורת ברשת עם האתר.
הלקוח פוטר את ד"ר יורם וולף מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 
 
החוק החל ותניית שיפוט
 
על ההתקשרות בין הלקוח לבין ד"ר יורם וולף יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
ד"ר יורם ווולף והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב -יפו בלבד.
   
פרטיות
 
ד"ר יורם וולף ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו יהא ד"ר יורם וולף רשאי להעביר ללקוח מידע כלשהו על ד"ר יורם וולף או מי מטעמו, לרבות מידע בדבר שירותים הניתנים על ידי ד"ר יורם וולף או מי מטעמו.
 
במידה והלקוח מבקש שלא להמשיך ולקבל חומר באופן כמפורט לעיל יהא עליו להודיע על כך לד"ר יורם וולף באמצעות שליחה חוזרת של החומר השיווקי שנשלח אליו בציון בקשה זו במקום המיועד לכך.
 
ד"ר יורם וולף יהיה רשאי להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שיאסף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.
 
הזכויות של ד"ר יורם וולף באתר
 
הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, הקובץ הגרפי, הטקסט, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות מלאה ובלעדית של ד"ר יורם וולף.
כל אזכור באתר של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.
 
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מד"ר יורם וולף.
אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר. ד"ר יורם וולף יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה
דילוג לתוכן